ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

  През живота ни ще има отминаващи периоди с изпитания, но най-големите трудности в живота ни вероятно ще останат с нас до края.
  Старейшина Дитер Ухтдорф предлага пет неща, които всеки може да прави, за да участва във великото поръчение на Спасителя да помага при събирането на Израил.
  Сестрите от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни присъстваха на специално събрание със старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли
  5 и 6 октомври (събота и неделя) 2019 г., 10:00 ч. и 14:00 ч. местно време
  Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България имаха привилегията да присъстват на вдъхновяващо послание от старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли
  Църквата проведе младежка конференция в с. Бистрица. Темата бе 'Ако ме обичате, ще пазите Моите заповеди'.
  Младежи представляващи различни религии в България и Холандия участваха в летен лагер, целящ да им помогне да опознаят религиите по местата, на които живеят
  Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни отпразнува деня на пионерите в сградата на група Сливен.