17 декември

Исус се грижи за Своята майка, вие можете да правите същото

Мария е във Витлеем, когато Исус Христос идва на бял свят. Когато Той Си отива от този свят, тя пак е до Него. Посред най-голямото Си страдание, Исус поглежда към майка Си с любов и загриженост. Той заповядва на апостол Йоан да се грижи за нея като за родна майка. Днес думите на Христос са приложими и за нас: „Ето твоята майка“.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Направете списък с всички неща, които майка ви е направила за вас. Пратете ѝ го.Подарете цветя на майка си или на друга жена, която ви е като майка. Обадете се на майка си веднага.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

 

Помогнете на майка си да разбере нов вид технология.

Пресъздайте снимка от детството си и я дайте на майка си.

Поставете си за цел да се молите всеки ден и да благодарите за майка си.

Запишете как майка ви разказва историята на живота си.

Научете повече за чувствата на Небесния Отец към майките.

Заедно с братята и сестрите си съставете списък на любимите поговорки на вашата майка.

Прочетете този разказ за последните думи на Спасителя към майка Му.

Сериозно, обадете се на майка си.

 

Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

“25 И при кръста на Исус стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария, жената на Клеопа и Мария Магдалена.

26 А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше наблизо, каза на майка Си: Жено, ето твоя син!

27 После каза на ученика: Ето твоята майка! И от онзи час ученикът я прибра в своя дом“.

Йоан 20:25–27